תנאי שימוש באתר, תקנון אתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר

אתר "לליפופ" הינו מותג מבית "שטוף ניהול ונכסים" שכתובתו באינטרנט הינה http://www.lalypop.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר להזמנת סרטוני אנימציה וברכות דיגיליות. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.

מטרת תקנון זה הינה להסדיר את היחסים עם הגולשים בו. כל שימוש באתר, ובפרט כל רכישה ו/או מכירה של המוצרים ו/השירותים באמצעות האתר, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. המשתמשים מוחזקים כמי שהסכימו ואישרו את תנאי תקנון זה וזאת כתנאי מוקדם לאפשרות לרכוש או למכור את המוצרים ו/או השירותים באמצעות האתר.

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון זה להלן בקפידה, בטרם תבצע כל פעולה באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך (המשתמש) לבין האתר. מובהר כי השימוש באתר מהווה הודעה מצדך כי קראת הוראות תקנון זה, הבנת אותם והנך מסכים להם ללא הסתייגות.

האתר ו/או מי מטעמו שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את האתר ו/או מי מטעמו והמשתמש. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר שומר על זכותו לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים בו, היצע המוצרים ו/או השירותים, מרכיביהם ושמותיהם בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.

האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של קישורים ("לינקים") אל האתר המפנים אליו מאתרי אינטרנט אחרים ותוכנם של הלינקים לאתרי אינטרנט אחרים המופנים ממנו, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באמצעות הלינקים הנ"ל.

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות של האתר בדואר האלקטרוני: lalypop.ani@gmail.com או בטלפון:055-7259146
כתובת העסק: שטוף ניהול ונכסים – טשרניחובסקי 93 א כפר סבא

הזכות לקנות מוצרים או שירותים באתר

רק תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה, רשאים לעשות שימוש באתר. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא הוראות תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או באמצעות הוריך או האפוטרופוס שלך) אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

האתר יהא רשאי למנוע מהמשתמש את השימוש בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם מסר במכוון פרטים שגויים.

אם עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה שכזה, או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.

אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר ו/או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים ו/או השירותים שרכש באתר.

אם כרטיס האשראי בו נעשה שימוש לצורך רכישה באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אם ביצע אחת מהפעולות המפורטות להלן, שהמשתמש מתחייב בזה שלא לבצע:

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של מידע עובדתי אודות המשתמש;

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, לרבות האתר;

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר ו/או בשימוש משתמשים אחרים;

הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר;

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע;

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של האתר ו/או המשתמשים בו;

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של האתר;

שימוש בכל רובוט, "תולעת", (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר;

קטיעה של הפעילות התקינה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר);

שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;

איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות.

המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, רכישתם, אספקתם ואחריות בית העסק

האתר מאפשר הזמנת סרטון  באנימציית סטופמושן וברכות דיגיטליות באנימציית סטופמושן.
באחריות האתר לספק את הסרטון עפ"י בחירת הלקוח בעת הזמנת המוצר, בזמן המפורט בדפי המוצר. 

תיקונים נדרשים בתשלום. התמחור איננו כולל פגישה. החומרים מועברים באמצעות מייל והתקשורת באמצעות וואטסאפ / הודעת סמס / טלפון / מייל.  

תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר נועדו לשם המחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר ו/או השירות הנמכר. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים ו/או השירותים, כפי שאלה מוצגים באתר, לבין המפרט הטכני ו/או תיאור המוצר שפורסמו באתר, יגבר האמור במפרט המוצר ו/או תיאור המוצר שפורסמו באתר על כל תמונה.

מחיריהם של המוצרים ו/או השירותים באתר יקבעו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ונקבעים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

האתר ו/או מי מטעמו רשאים להפסיק בכל עת, וללא הודעה מראש, כל מבצע בנוגע למוצר ו/או שירות המוצע באתר, וכן הם רשאים להגביל את סוג וכמות המשתמשים הרשאים להשתתף במבצע כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בקשר לאמור.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים מופיעים באתר.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה באמצעות משלוח בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, המפורטת באתר ו/או בתקנון זה.

עיכוב באספקה של מוצר או שירות של 3 ימים או פחות לא ייחשב כאיחור לצורך תקנון זה. בחישוב זמני האספקה של המוצרים ו/או השירותים יילקחו בחשבון ימי עסקים בלבד (כלומר חמישה ימי עבודה בשבוע לא כולל ימי שישי/שבת ימי חג, ערבי חג, חול המועד פסח וסוכות או כל יום שבתון שיוכרז על-ידי הרשויות).

חישוב זמני המשלוח לא יכלול איחורים שנגרמים בשל עיכובים שלא בשליטת או באשמת האתר.

תשלום עבור המוצרים ו/או השירותים

המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

התשלום בגין המוצרים ו/או השירותים באתר יתבצע מראש ובטרם הזמנת המוצר ו/או השירות באחד מהאמצעים הבאים: (1)הזמנה טלפונית בכרטיס אשראי (2)מערכת מאובטחת של תשלום בכרטיס אשראי (3)BIT מערכת תשלומים דיגיטלית להעברת כספים.

בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הוראת התשלום של הרוכש, תבוטל הרכישה, המוצר לא יסופק לרוכש והוא יחויב בדמי ביטול בשיעור המפורט בפרק ז' להלן, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן").

על אף האמור, רשאים האתר ו/או מי מטעמו שלא לבטל את הרכישה אלא לאכוף את זכותם לקבל את התשלום בגין העסקה מהרוכש בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי המקובל בבנק לאומי לישראל בע"מ בגין חריגה ממסגרת אשראי.

ביטול העסקה והחזרת המוצרים ו/או השירותים

ביטול עסקה והחזרת מוצרים יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, לפי נוסחם המלא כפי שמתפרסם ב- "רשומות" שמהווה את הנוסח התקף והמחייב את הצדדים, ועל הרוכש לעיין בו.

בכפוף לאמור לעיל, תוכן שהכנתו החלה או כבר סופק ללקוח, לא יהא הלקוח זכאי לביטול העסקה והחזר כספי בגינו.

ביטול הזמנה לרכישת מוצר ו/או שירות מצד הלקוח, בטרם הועברו החומרים מהלקוח ללליפופ ובטרם הכנת הסרטון ייעשה באמצעות פניה בכתב לאתר, תוך ציון פרטי ההזמנה וסיבת הביטול, באמצעות דואר אלקטרוני ל laypop.ani@gmail.com או באמצעות פנייה בטל':0557259146. 

במקרה של ביטול העסקה כאמור, לא יהיה הרוכש זכאי לפיצוי כלשהו בגין העסקה וביטולה, למעט החזר התשלום ששילם בגינה. הרוכש מתחייב כי בכפוף לקבלת החזר התשלום כאמור, לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו מכל מין וסוג, לרבות בגין אבדן רווח, עגמת נפש, רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

פרסומים ותגובות באתר מאת משתמשים וגולשים בו

ככל שהמשתמש ו/או גולש באתר יבקש לפרסם תגובה באתר, במידה ואפשרות זאת תתאפשר ותותר באתר, לא יהיה האתר אחראי לתוכן פרסומים אלו לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה בפרסומים אלו על ידי גורמים שאינם האתר, והוא לא יישא בכל אחריות בנדון.

האתר רשאי לבטל את הפרסומים הנ"ל והתגובות להן, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם לדעתו ההמלצה או התגובה איננה אמינה.

על גולשי האתר האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מפרסום הערה ועליהם להימנע מלפרסם באתר: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות האתר; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של האתר ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי האתר רשאי שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים, אולם אין באמור כדי לחייב את האתר בדיקה של המלצות כאמור. כל משתמש הנפגע מפרסום בשל אחד מהסעיפים הנ"ל רשאי לפנות לאתר בכתובת lalypop.ani@gmail.com בבקשה להסיר את הפרסום האמור, ולאתר שיקול הדעת המוחלט בעניין זה.

כל הפרסומים, ההמלצות והתגובות להן מתפרסמים על דעת המשתמשים בלבד והם עשויים להכיל תכנים שאינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. האתר אינו אחראי לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו למשתמש אם יפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריות הבלעדית של המשתמש.

מדיניות הפרטיות

האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בו ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור באתר, לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לחברה הסולקת את העסקאות באתר, פייפאל, לחברות כרטיסי אשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר, לחברות ההובלה/שליחויות המעבירות את המוצרים ו/או השירותים למשתמש, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר.

לשם גביית כספים המגיעים מהמשתמש בגין רכישת מוצר ו/או השירות באתר.

אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.

בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר.

אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתר.

אם המשתמש עשה באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם פרטי המשתמש משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או מי מטעמו.

האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, מוצרים ו/או שירותים שרכש, מוצרים ו/או שירותים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את האתר בכניסותיו הבאות של המשתמש לאתר וכן יאפשר לאתר להציע למשתמש הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים.

Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או שירותים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו"ב.

באישורו את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר המשתמש מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות את המשתמש על פיו.

המשתמש יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר.

האתר רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את המשתמש באופן אישי.

האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם המשתמש ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר ובאישור תקנון זה המשתמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ואת הסכמתו לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. באפשרות המשתמש להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.

מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה

אחריות

השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is), ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות האתר ומגבלות השימוש בו. האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יתאפשר בצורה תקינה מכל מחשב ו/או מכשיר קצה אחר של המשתמש, וכן לא יהיה אחראי לתוצאות העלולות להיגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או למכשיר הקצה שלו כתוצאה מאי התאמה ו/או חוסר אינטגרציה בין מערכות המחשב של האתר לבין מערכות המחשב של המשתמש ו/או מהימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים באתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

האתר לא יהיה אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר (ובכלל זה שימוש הנובע מהפניה לאתרים אחרים באמצעות קישורים מהאתר) ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבו של המשתמש (ו/או כל מכשיר קצה אחר בו נעשה שימוש לצורך גלישה לאתר) ו/או למידע המאוחסן במחשב המשתמש ו/או במכשיר הקצה האחר ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא לבדו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי האתר או ע"י כל גורם אחר.

האתר לא ישא בכל אחריות לתוכן שיפורסם על ידי המשתמשים באתר ובכלל זה באשר לפרסומים המסחריים אודות המוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או תוכן שיועבר בין המשתמשים במסגרת חוות דעת, תגובות, המלצות, קישוריות (links) לאתרים אחרים וכיו"ב. האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים המתפרסמים באתר וכל הסתמכות של המשתמש עליהם נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, באופן זמני או קבוע, את הפעילות בו, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור. האתר רשאי בכל עת לשנות את מבנהו, מראהו, אופיו, זמינות השירותים ו/או התנאים המוצעים בו ללא צורך להודיע מראש למשתמשים, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחברה ולאתר זכויות קניין רוחני בין היתר בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסמים באתר, בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים ו/או השירותים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

בעצם השימוש באתר ו/או אישור תנאי תקנון זה, המשתמש מקנה לאתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שהמשתמש מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה כלפי האתר בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידו כאמור לעיל. המשתמש לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש בתכנים כאמור והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום בנוגע לשימוש כאמור בתכנים. בעצם העלאת התכנים המשתמש מצהיר, והוא גם אחראי לוודא טרם העלאת התכנים לאתר, כי הוא בעל זכויות הקניין הרוחני והזכויות המוסריות בתכנים כאמור וכי אין בפרסום התכנים והעלאתם לאתר והשימוש האפשרי בהם על ידי האתר כאמור לעיל כדי להוות הפרה של כל דין, והוא יישא באחריות בלעדיות הנובעת בשל אי התקיימות האמור.

השימוש באתר אינו מקנה למשתמשים רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בקניין הרוחני של האתר ו/או מי מטעמו ו/או של צד שלישי כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות דיני הקניין הרוחני.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו לרבות עובדיהם, מנהליהם, בעלי מניותיהם וכל גורם אחר מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש באתר כמפורט בתקנון זה ו/או הפרת החוק על ידו בקשר עם השימוש באתר ו/או תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו בקשר או כתוצאה מתכנים שהעלה ו/או מסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או לאתרים אחרים וכן ביחס לכל הפרה אחרת של הוראות תקנון.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

במקרה שהשימוש באתר נעשה ממדינה שאינה ישראל, על המשתמש לוודא כי השימוש הנו בהתאם להוראות הדין החלים במדינה זו (ו/או בכל מדינה אחרת שתחום השפוט שלה עשוי לחול ביחס לשימוש כאמור), אולם בכל מקרה על היחסים בגין האתר למשתמש כאמור יחול האמור לעיל.

קליפ בר מצווה | מצגת בת מצווה | לליפופ | לוגו

היוש, איזה כיף שהגעתם אלי ל- "לליפופ"
מקווה שאתם נהנים מהאתר ונעזרים בו לתכנון בר.ת המצווה שלכם

בגלל המצב, בניתי אופציה של

סרטון בר.ת מצווה קליל

שמתאים לכולם וממש פשוט לאסוף לו חומרים, בעלות נוחה של 630 ש"ח

בואו נשמח את הילד.ה שלכם ♥

לערוך בר.ת מצווה יכול להיות ממש מבלבל…

יש לך שאלות לגבי הסרטון?

רוצה לדעת מה האפשרויות ב"לליפופ" ואיך זה עובד?
כתבו לי עכשיו, אשמח לענות על כל שאלה

קליפ בר מצווה | מצגת בת מצווה | לליפופ | ללי